MEMAYU APA WIS PAYU

Memayu Apa Wis Payu?

Sandiwara Berbahasa Jawa

Naskah : ony S

Tugas manusia di dunia salah satunya adalah bekerja, bekerja dan bekerja. Melakukan sebuah pekerjaan secara bergotong royong tentunya akan sangat mempermudah pekerjaan.

Tetapi kita perlu ingat ada tanggung jawab moral yang besar, yakni untuk Memayu Hayuning Bawana. Menjaga keselamatan dan keselarasan bumi dan isinya. Bagaimana jika kita sampai lupa akan tanggung jawab moral ini?

Berarti kita telah ingkar di mana kita hidup, dari mana segala kebutuhan hidup ini terpenuhi.


TOKOH :

JUMITUN, SEBUL, YATEMI, KONTRIK, JUWAERAH, BINGAH, MITUN, MANDOR, GEDIBAL, PAWONGAN LIYANE

1

MUSIK PEMBUKA

 

WONG-WONG LAGI AREP BUDHAL NYAMBUT GAWE. KAYA ADATE SADURUNGE MIWITI GAWEYAN, WONG-WONG MAU JAGONGAN DISIK, CATURAN NGALOR-NGIDUL.

JUMITUN

Wong nyambut gawe ki pancen kuesel kok.

SEBUL

Sambatmu kuwi lho, Jum. Kaya-kaya sing yambut gawe abot kuwi mung kowe thok.

Kabeh wong sak desa kene ya panggaweyane nyasate padha. Yen dudu buruh tandur, ya tukang duduk sumur. Yen ora tukang angon wedhus, ya tukang apus-apus.  Kowe kuwi yen nyambut gawe aja gampang ngresula, entek-entekane mung sambat.

 

JUMITUN

Lha mung sambat bae kok ora oleh ki lho.

 

SEBUL

Ning sambatmu kuwi ngayawara, kaya digebuki maling bae.

BINGAH

( GUYU ) Lhasampeyanapawis tau digebukimalingthodikSebul?

SEBUL

Sing dakomongkuwiJumitun. Sambate Jumitun kuwi.

YATEMI

(MARANG JUMITUN) Biyuh… biyuh.. dadi sampeyan kuwi natedigebuki maling  to Yu? Ngono kok ora ana sing nganti ngerti ya?

BINGAH

( RADA NGEMPET GUYU ) Lha iya cetha ora bakal ana sing ngerti. Wong malinge olehe dekem jlepit.

YATEMI

Ning ngendi olehe dhelik? Kok nganti ora ana sing ngerteni?

KONTRIK

Malinge nyalawadi. Senengane dekemi dipane tanggane.

 

JUMITUN

Lambemu kuwi lho Trik. Aja waton nyandaki.

KONTRIK

Aku ki mung krungu omongane wong-wong kae.

JUMITUN

Sing omong kaya ngono kuwi sopo jare? Ngomong kok ora gawe waton!

KONTRIK

Mung waton omong bae kok ora oleh!

JUMITUN

Ngomong kuwi yen ora gawe waton, mung angger jeplak yo tegese golek perkoro.Apajalukdilarak. Jalukdikucirlambene.

SEBUL

Uwisuwis.Mengko malah dadi padudon.

MITUN

(MELU-MELU URUN REMBUG. AGE-AGE NYEDAKI SING LAGI PADUDON ) Lha iyo, mbok uwis. Wong arep golek pangan sak emplokan bae malah kulak swara.

JUMITUN

Sampeyan ora usah melu-melu urusanku. Cangkeme Kontrik ki pancen lenyeh eram. Wis anak-anak kok ya cengkeme isih arus.

MITUN

Hus Sabar to Jum. Wong sabar kuwi ditresnani dening Gusti Pangeran. Dedalaning guna lawan yekti, kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Ana catur mungkur.

JUMITUN

( SAYA MUNDAK MANGKEL ) Ora usah ndalang, Yu. Wis ngerti yen bojone sampeyan kuwi biyen kepengin dadi dalang kondang. Lha dilalah, banjur bisa sinau mayang, malah wayange didoli kabeh!

MITUN

We…we… we… lha kok malah nyandak bojo. Bojoku ora ana urusan. ( MAGEP-MEGEP AREP NANGIS ) Iya… pancen wayang-wayange Ki Dalang Karsa kae didol karo bojoku. Ning kabeh mau merga kapeksa kahanan. Anakku loro, butuh tamba. Perkakas omah kabeh wis ludes, banjur kapeksa wayang sing diopeni bojoku mau kadol. Ning apa durung cukup yen bojoku nganti seprene durung metu saka kunjaran? Apa durung cukup nyawane anakku sing ora ketulung?

KABEH BANJUR NGERIH-NGERIH TANGISE MITUN.

 

JUMITUN

Wis. Uwis, Yu. Aku jaluk pangapura. Aku yo ora duwe karep ngeret-ngeret bojone sampeayan.

SEBUL

Urip bebrayan kuwi pancen angel. Ora bisa dipal. Ora bisa manut sak karepe awake dewe. Kabeh wis ana sing ngatur.

Mula kabeh ya butuh tepa slira, guyub rukun marang liyan.

 

YATEMI

( ISIH PENGEN WERUH, MERGA DEWEKE RADA ANGEL DIJAK REMBUGAN ) Ning babagan maling sing dekemi dipan kuwi mau sapa, Yu Sebul? Sapa? Pawongan saka ngendi? Jenenge sapa?Lhakokwani-waniemenlhodekemibojonewongliya. Mamulabojokusabenwengikiyo rondo.Lhakokyobacutorangonangi.Jan-janmalingsaikipinter-pinterolehenyolong.

SEBUL

( RADA MANGKEL ) Mi, Yatemi. Kowe ning omah duwe ayakan ora?

YATEMI

Mestine ya duwe. Gari ayakan pawon apo ayakane tukang bangunan?

SEBUL

( RADA ANYEL ) Sak karepmu, arep ayakan pati kanji, apa ayakan beras, apa ayakan gragal. Mengko yen wis teko omah, mbok menawa ing sakjroning panggalihmu kuwi ana sing reged, mengko utegmukuwi ayaken disik.(KABEH DHA GUYU, YATEMI BESENGUT )

YATEMI

Ning maling mau kudu diurus nganti rampung.

BINGAH

(MANGKEL ) Mi, Yatemi. Kuwi mau tembung paribasan. Kandane anakkukuwingonomajas hiperbola. Melebih-lebihkan.

YATEMI

Ngomongo tu Yu, yen sampean mau lagi gawe majas. Aku yo dhong.

BINGAH

Sak karepmu. ( RADA NYINGKIR )

 

YATEMI

Aku kliru to? Iya

YATEMI

Ngomongo tu Yu, yen sampean mau lagi gawe majas. Aku yo dhong.

BINGAH

Sak karepmu. ( RADA NYINGKIR )

YATEMI

Aku kliru to? Iya

BINGAH

Ora. Kowe bener kok.

YATEMI

Ya to. Aku bener. Lha kok disalake kuwi nemu pirang perkara?

 

BINGAH

Iya iya kowe bener. Ning benermu dewe!

YATEMI

( TAKON MARANG LIYANE ) Aku kliru to Yu? Iya , Yu?  Ngomong to, Yu, yen aku salah. Aku jaluk ngapura wis. Sepurane ya? Yu Jumitun, sori ya?( NGULUNGAKE TANGAN TENGENE )

JUMITUN

( RADA EWA, BANJUR NYANDAK TANGANE YATEMI ) Ya tak pangapura.

KONTRIK

Wis, saiki wancine bali nyambut gawe maneh.Ayo….

 

SEBUL

Ayo saiki nyicil turu bae…

JUMITUN

(BARENG KARO LIYANE)

Ayo….

KONTRIK

Lha kok malah mapan turu ki piye to?

SEBUL

Genah Jumitun mau sambat kesel, yen dipeksa nyambut gawe malah dadi lara piye jare?

Luwih enak, nyicil turu

KONTRIK

Sing kesel Yu Jumitun kok liyane melu-melu turu?

 

SEBUL

Ora ana sing nglarang ( BALI MAPAN TURU MANEH )

KONTRIK

Halah konok. Melu turu pisan bae. ( BANJUR MELU MAPAN )

TIBANE SEBUL MUNG ETOK-ETOK TURU. DEWEKE BANJUR TANGI. LINGAK-LINGUK. SAKA TENGEN JEDHUL PAWONGAN LIYANE. LAKUNE NYALAWEDI SAJAK WEDI KONANGAN. SALAH SIJINING PAWONGAN MAU BANJUR CATURAN WEWAYANGAN KARO SEBUL.

ORA LET SUWE PAWONGAN MAU AGE-AGE NYINGKIR.

JUWAERAH JEDHUL. SEBUL AGE-AGE MAPAN TURU MANEH.

JUWAERAH

 (JEDHUL KARO NYEKELI WETENGE, SAJAKE WETENGE LAGI LARA, ORA KUWAT NGEMPET LARANE BANJUR NGENTUT)

 

JUMITUN

(BARENG KARO LIYANE) Biyuh…. ambune !

JUWAERAH

Heh…. wong ngentut kuwi jo dipaido. Kowe, kowe, kowe kabeh gelem mbayari aku limang juta mergo gak iso ngentut?

JUMITUN

(BARENG KARO LIYANE) Wegah….!!!

JUWAERAH

Mamula ojo seneng maido.

Ngene lho. Tak kandani. (LIYANE BANJUR NYEDHAK. LUNGGUH DEPROK, KAYA BOCAH SEKOLAH SING AREP DIWULANG IBU GURU )

Halah halah…. biasa bae lungguhe. Kok malah kaya bocah sekolahan. Ning sing anteng, ora pareng nukari kancane, nggih?

KONTRIK

Wis to Yu, gek sampean ki dang ngomong. Arep ngandani apa?

SEBUL

Ora usah macak dadi wong pinter. Wong pada-pada buruh tani bae kok kemaki.

JUWAERAH

Kosik-kosik… kowe oja sok gampang ngepal wong mung saka jabane tok lho, Trik. Apa mbok kira kaya awake dewe iki wis sak guoblok-guobloke wong?

Apa mbok kira buruh tani kuwi ora iso dijak berpikir kritis, demokratis, analistis dan apresiatif?

BINGAH

Gayamu Rah, Juwaerah. Omonganmu kuwi kaya potlot ongotan,kelincipen.

JUWAERAH

Ngene lho. Tak kandani. (LIYANE BANJUR BALI LUNGGUH DEPROK MANEH, NING PATING SLENGKRAH. ANGGER MAPAKE BOKONG)

Tak kandani. Saiki tibane mangsa kala. Akeh musibah, banjir bandang, gunung  jugrug, alas kobong, lan liya-liyane.

KONTRIK

Lha kok iso, Yu? Lha ngono kuwi soko pokal gawene sopo jare?

SEBUL

Pokale buto sing butuh babarake dhuwit.

YATEMI

Jaman saiki mosok to isih ana buto?

 

SEBUL

Yo ono bae. Buto saiki  Rupane bagus-bagus,  klambine apik-apik, . ana sing gawe dasi karo jas. Tumpake mobil dodolit dodolibret.

YATEMI

Tenane kuwi ?!

 

SEBUL

Dikandhani kok yo. Kuwi ngono patrape manungsa mung golek senenge dewe, sing ora butuhi liyane, contone akeh saiki alas-alas sing digunduli. Pegawai-pegawai teko cilik nganti gedhe pada bingung olehe golek proyek, nganti lali kuwajibane.

JUWAERAH

Wis… wis. Kae sawangen srengengene wis ngawe-ngawe. Ayo gek ndang mangkat nyambut gawe

 

JUMITUN

(KARO LIYANE) Ayo…..

BANJUR BUDHAL NYAMBUT GAWE

2

BOS LAGI NUNGGU LAPORANE GEDIBAL BABAGAN PENGGUSURAN

BOS

(BENGOK) Bal…. Dibal…. Diamput! Dijeluk awit mau bidegae. (BENGOK LUWIH SERU MANEH )Baal….. Diiibbaaalll….

( GEDIBAL JEDHUL KARO BENAKAKE KATHOK )

Oooo wedhus dramus. Dibengoki nganti mrongos lagi jedhul. Kowe mau nyang endi bae?

GEDIBAL

( KARO CENGAR CENGIR )Anu… anu ku lalagi icip-icip.

 

BOS

Heh! Mau bengi wis icip-icip, saiki wayahe nyambut gawe, kok yo kober-kobere imbuh. Uteg yen isine mung gragal yo koyo kowe kuwi.

 

GEDIBAL

Lha inggihsoriBosKomendan.Wong inggihsalahejenengandewe. Pun dicawiske, kokyomungsepisanolehengentup, jurmalahdiparingkekula. Nggihmpun.Ana wektuoraketanglimangmenityakulakober-koberne.

 

BOS

 ( CLINGAK-CLINGUK SAJAKE RADA ANA SING DIWEDENI ) Wis… uwis. Mengko yen pakBosGedhengantikrungu, waahh… sidocilemet.( NGOMONG WIGATI )Piyelaporanmubabaganlemah sing sisihwetanpinggir alas kae. Wisbereskabeh?

 

GEDIBAL

Empun beres. Dan bisasayalaporkanbahwasanyapertama, uanggantirugisebesarlimapuluhribu per meter sudahteralokasikanpada yang bersangkutan. Para wargadhasueneng,  mergoduwiteisihanyar-anyarlagimetusaka bank. Yang kedua, semuaperatanberatsudah stand by untukngiles-ngilesomaheparapendudukdesa. Yang ketiga, stokkayutidakadamasalah, dikarenakan( BISIKIBOS ) sengon, jati pun garibrel-brel-brel. Ningkulapinter, sing kulababati sing bagiantengahtok. Sing pinggirtetapindahsepertihutan yang masihperawan.Ning… lhanikiwonten “ning-ipun” BosKomendan.

BOS

Apa?

 

GEDIBAL

Isihwontenwarga sing duableg, begegegoragelemdipindah. Meksadiundakiregalemaheinggihoragelem.

BOS

Diundakipitulimaoragelem?

 

GEDIBAL

( MUNG GODHEK )

BOS

Diundakisatusyaoragelem?

GEDIBAL

Mbotenpurun

BOS

Satusslawe?

GEDIBAL

Mbotenpurun

BOS

Wooo… jan-jane sing dikarepkeapajare?

 

GEDIBAL

Nglungguhiomahkeprabon.Ngemansujarahembah-mbahebiyen.Malahwonten sing bengok-bengok (NIROAKE WARGA )papanomahlanlemahikiorabakaldak dol. Taktohipati yen perlu. Apamaneh yen ana sing wanibabadi alas, sidodaksepatiprunggesanune.

 

BOS

Wong piro sing oragelemnyerahkelemahe?

GEDIBAL

Mbotenkathahkok.Mung( NGETUNG GAWE DRIJINE ) Wontenslangkung.

BOS

( NESU, KARO DUPAK GEDIBAL ) Diamputjaran.Kuwingonoyo meh separonewargadesakenethoBal, Dibal! Kowekuwiisoetung-etungora!Utegmukuwikakehanmikirwedokan.Senenganemungdekemibabon, tandanggawe kaya ngonobaeorajegos!

GEDIBAL

SoriBosKomendan.Sori

 

BOS

Sorisori.Taksoritaidasmu!

GEDIBAL

AmpunBosKomendan. Mangkekulopeksomalih. Kula gawekepreman-preman sing kuathahkarebenjotosisiji-sijiwong-wongsingkemakinika.

BOS

Kuwiurusanmu. Sing pentingmingguikikabehwisberes. Yen nganti Pak BosGedhesakapusat kana rawuh, ninggaweyanmudurungrampung, sididicel-celgundulmu.

GEDIBAL

SiapBosKomendan

BOS

Wissaikiorausahkakehancangkem.Kana gekndangditandangi.

GEDIBAL

Napane sing ditandangi?

MANDOR PROYEK

Ngiles-ngilesdasmugawebulduser! Minggaaat!

GEDIBAL

( MLAYU SIPAT KUPING )

3

SAKA KADOHAN KRUNGU SWARA GEMBRUBUK RAME BANGET. SAYA SUWE SAYA BANTER. SWARA MAU ORA LIYA SWARA MESIN-MESIN BOULDUSER SING NGRATAAKE LEMAH SAWAH, AREP DIGAWE PERUMAHAN LAN PABRIK. KATON YU SEBUL UGA MELU NYAMBUT GAWE.

 

JUMITUN

( NAMATAKE SWARA SING LAMAT-LAMAT KEPRUNGU )Kae… kaecobarungakna.Swaraapakae? Swarane gumrubug kaya gludug. Lemah kaya-kaya horeg. Aja-aja iki lindu. Gununge arep bledos!

 

JUWAERAH

( NGENTENGEAKE ) Halah paling yoswarane motor mabur?

 

JUMITUN

Swara motor mabur ora kaya ngono kae yu!

 

BINGAH

( KEMERUH KARO GUYU ) Kae ngono swarane wong nyelep pari.

KONTRIK

Dudu. ( NAMATAKE ) Kae kok kaya swara mesin buldoser!

KABEH DADI RAME. BINGUNG AREP TUMINDAK APA.

JUWAERAH

Apa? Gawe apa mesin buldoser trutusan mrene? Sapa sing gawa mrene?

KONTRIK

Dulur-dulur kabeh. Coba diiling-iling, pirang-pirang minggu kepungkur, ana wong-wong saka kutha sing arep nuku lemah desa kene. Para warga wis mupakat ora bakal ngadol papan pomahan lan pekarangane. Kontraktor saka kutha kae nganti ngancem bakal ngambruge omahe awake dewe yen tetep ora gelem ngadol. Mbok menewa iki titi wancine….

 

YATEMI

Titi wanci apa, Trik?

KONTRIK

Titi wancine penggusuran. Omah-omah digempur. Pekarangan dirataake, njur dibangun pabrik lan perumahan.

YATEMI

Kowe oja gawe gara-gara lho, Trik!

 

JUMITUN

( MLAKU RADA NGADOH BANJUR LUNGGUH DOPROK ) Ya. Aku karo bojoku yo nate ngonangi ana mesin-mesin gedhe babadi alas. Wit witan wis dha amblas kabeh disrampangi karo graji. Kayu-kayu glondongan diangkut karo trek tronton saka jero alas.

JUWAERAH

Kowe kok ora nate crita?

JUMITUN

Yen aku crita, apa bisa nulungi bojoku?

KONTRIK

Kowe kuwi lagi ngomong apa, Tun? Bojomu nyapa?

 

 

 

JUMITUN

( NGADEG ) Aku pancen ora nate crita marang sapa bae, merga aku wedi diancem karo preman-premane pabrik.

( MANDHEG SEDELA, NGUNJAL AMBEGAN ) Nalika, aku lan bojoku golek kayu, ora sengaja ngonangi akeh pawongan kang lagi babadi alas. Dilalah ana preman sing jaga ngerteni. Aku lan bojoku mlayu, merga wis dikupeng, bojoku banjur ngongkon aku mlayu, deweke meksa nglawan  para preman mau. Bojoku banjur dirangket. Aku diancem supaya ora nyebar perkara yen ora pengen bojoku mati. Aku keweden nganti seprene.

 

SWARA GEMBRUBUK KEPRUNGU MANEH. SAYA SUWE SAYA BANTER. KATON YU SEBUL KARO MITUN UGA MELU NYAMBUT GAWE.

 

KONTRIK

(BENGOK)Yu…. ternyata kowe ki yo melu-melu proyek to! Mbok yo eling to yu, ngono kuwi pada karo ngilangi sandang pangane warga desa kene. Para warga wis kelangan sawah, banjur sedela maneh kelangan omah, mergo digusur karo bulduser-bulduser kae.

SEBUL

Ora usah melu-melu urusanku. Pancen wong deso. Dijak maju mesti angel.

JUWAERAH

Sebul karo Mitun kuwi tibane dadi gedibale wong-wong proyek kae. Ngono kok ngomong dakik-dakik. Kowe kuwi pancen iblis laknat! Intipe neraka!

SEBUL

Ora usah golek salahe liyan! Coba saiki pikiren. Yen ora melu proyek iki, kluwargaku arep mangan apa?

 

KONTRIK

Sak durunge ana proyek iki, awake dewe kabeh isih bisa mangan saka sawah lan pekarangan omah. Masio sing dipangan mung waton wareg, ning bisa kanggo nyambung urip, ora gawe sengsarane liyan. Ora kaya wong-wong proyek kae. Isone mung babati alas, ngrataake omah.

MITUN

Sampeyan kabeh apa padha ora ngerti, yen pembangunan iki ngono uga gawe awake dewe. Demi kemakmuran rakyat!

KONTRIK

Kemakmurane sapa? Rakyat?! Mokal! Mokal yen pembangunan iki bisa gawe tentrem lan makmure warga desa kene. Sing ana malah saya gawe sangsarane warga!

SEBUL

Kandane Bos Gedhe, kabeh para warga bakal oleh perumahan gratis!

 

JUWAERAH

Gratis saka Mbahe Sangkil. Kowe kuwi kok ya gampang emen kena bujuk, kena iming-iming. Wis bisa dipal, sing bisa manggon kene sapa? Rumangsamu lha bangun omah kuwi apa ora gawe duwit? Apa sing bangun kuwi ora butuh baleke modal lan oleh bathi tikel-tikel?

Warga desa kene iki mung dadi tumbal!

JUMITUN

Kandakno Bosmu kae, yen alas lan sak isine kae kudune dirumat, ora njur dibedoli, diprungges sak oyot-oyote.

MITUN

Lha wong alas kuwi ditebang merga areo dibangun hotel kok yo kowe sing ewa!

JUWAERAH

Lemah desa kene kudu diruwat, diopeni gawe cara garap sawah. Yen tembene arep digawe pabrik, mung arep gawe rusake alam padesan. Wis bisa dipal, yen mengko sing bakale kerjo ing pabrik lan sing manggoni perumahan kae dudu awake dewe. Ning wong saka kutha.

 

SEBUL

Wis kowe kabeh kuwi pancen ora iso dijak maju. Ngalih kabeh! Yen ora gelem  ngalih ben diiles-iles mesin-mesin gedhe kae.

SWARA MESIN-MESIN SAYA CEDHAK. PARA WARGA BANJUR BINGUNG, LAN MLAYU NYLAMETAKE AWAK LAN BANDHANE.

SWARA GUYUNE BOS LAN BALA KURAWANE PERTANDA MENANG.

BOS

Hahaha…. rumangsane gampang opo bisa ngalahke mesin-mesinku.

Sopo bae sing wani ganggu proyek iki, bakal  tak ajur !!

MUSIK PENUTUP

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *