PARADE BUDAYA 2018

PARADE BUDAYA 2018

 

Yeeyy… akhirnyasetelahsekian lama ditunggutunggu, pastipadagasabarngeliataksiaksianak SMAGER, kinipadamalampebukaan GFC diadakankegiatan Parade Budaya, Kali inicukupunikdanmemilikinilaisastra yang tinggikarenamemakaitema “RAMAYANA”.

Kalian Tahulomba GPC, lombanyadiambildarihasilfoto yang diseleksi.Fotoitujugadalamberjalannya RAMAYANA Parade Budaya.Asikkksekalitemantemanacarapembukaannya,

Mencerikatansepasangkekasih yang sangatlanggengbernama Rama danSinta.Dalamtengahceritakebahagiaanmerekadirenggutoleh sang tokohjahatRahwana, TerdapatjugasiKeraPutih “HANUMAN” yang membantumelepaskanSinta. Namunpadaawaltertangkapdanterjadilah scene Hanuman Obong.nah kalian tahulomba GPC? Hasilfotoparapesertasangatspektakulerpadasaat Hanuman inidibakar, terlihatsangatmenegangkandanrealita.Kembalikeceritayaakk, Setelahsaatterbakar, Hanuman berhasilmengalahkanRahwanadanMenyelamatkanSintalalukabur.AkhirnyakembalilahSintapada Rama.

            Jika kalian tahu, dalam proses latihanuntuk Parade Budayainimemerlukanwaktusekiranya 2 bulanlebih, kami dariPanitiamemfasilitasisemuabahan yang diperlukansaatlatihanbegitujugakonsumsi. Anakanak SMAGER memangmemilikibakat yang takkalahdengansekolahlain, entahlakilakiatauperempuansemuajagodengan yang namanyagoyang, Penarinya pun jugadiambilkandari yang sudahpengalaman di hadapanbanyakmatamaupunmasihpengalamanpertama.

Penari yang memerankantokohSintasangatlahindahbiladilihatdarisisimanapun, kecantikkannyatakterkalahkanbagaiRengkarnasiSintayang asli, Tarian yang dibawakan pun sangatsangatlembut, alunaniramanya pas banget, gakrugidehpokoknyaliatdianari, tokohramanyajugagantengkokcocokbangetmerekaberduamenjadipasanganserasi.tariankolaborasimerekaberduasuksesmembuatparapenontontercengang

Rahwanadiambilkananak SMAGER yang berbadanbesar, walaupunbesartetapsajaiajagonarigagahannya, tangankananRahwanajugatakkalahhebatdalammenarigagahandenganmembawapanahsaktinya.Ada jugapenaritambahan yang menjadifiguransupayaacara Parade Budayalebihemejinglagi.

Yang paling kelihatanmenegangkantokoh Hanuman sertamuridmurid hanuman, ada yang gakliat?Ahhhhhhrugi kalian.Gimanagakrugi, baruada 2 anak SMAGER mencobaaksimencengangkanyaitusemburapi, denganlatihankeras yang dijalanidanwalaupunitupenampilanpertamamenyemburapi,merekamurid Hanuman sangatlahkereenndalampembawaandan taka adakecelakaanygterjadi,Alhamdulillah.

Murid Hanuman Semburapi, trus Hanuman ngapain dong? Eitsjangansalahdulu, saatsebelum Hanuman Obong, Iasangatmempesonadengantarianatraksisaltosaltokoprolnya. Berjalanmenggunakantangan pun jugadilakukansi Hanuman, bukancumanitusayaloh, Permainantongkat Hanuman sangatmemilikiestetikadanmenarikmatadaripenonton GFC, merekatercengangdenganaksi yang dilakukanolehmuridasli SMAGER ini.MendadakdiadanMuridnyasangatterkenallohwkwkwkwk.

Tunggujanganbosen, di akhirceritasemuapemaintarimelakukanflashmob.Bukandenganiringanlipsing, tapidinyanyikanlangsungolehekstra GESICMA loohh, sangatmenarikbukan, Suaranyanyian, music, tarianflashmobsemuanyasangatserasidanindah.

So, kalautahundepanadalagiPembukaan GFC, janganlupadehsaksikanbiargakrugi. Pastiadakegiatan Parade Budayatentunyadengantema yang berbedadanlebihmenariklagi.Gasabardehbuat Parade Budayatahundepan. Sudahduluyaa, sayatunggutemanteman di tribunpembukaan.TerimaKasih

1. LOMBA (12)JUARA 1 GEGER PHOTOGRAPHY COMPETITION 2018